Green is the new black

As spring has well and truly arrived, it presents us with the perfect opportunity to wipe the slate clean and to think of ways to save money, go green and transform your wardrobe at the same time.

With this in mind, we’ve pulled together some top ‘re-vamping’ tips for you to feast your eyes on!

1. Creativity is the key

Being creative with your wardrobe really is the best way to cut down on costs and to make you stand out from the crowd. Adding bows, buttons, braiding and ruffles to old clothing is just what you need to update garments. It’s simple to turn long skirts into mid length skirts and long leg trousers into fashionable ankle swingers by just taking up the hemline.

You could even use any left-over material to make cushions, table cloths or more clothes if you’re feeling adventurous.

2. Charity trawlers

The days when shopping in charity shops reflected that you were strapped for cash is definitely a thing of the past. Vintage and retro clothing have never been more popular so why pay over the odds for replicas when you can get originals for a fraction of the price?

The best thing about charity shops is that you can pick up some really unusual pieces while giving to a good cause. Donating unwanted clothing to a local charity shop is also a great way to weed out your wardrobe. The best tip we can give charity shop trawlers is to make sure you ask the owners which day they put out their latest donations – the early bird catches the worm after all.

3. Swap ‘til you drop!

The phrase ‘one man’s rubbish is another man’s treasure’ is certainly the most appropriate phrase to describe one craze which has swept the nation. Clothes swapping is most certainly the best way to save money, recycle unwanted clothes and transform your wardrobe all at once.

Clothes swapping, or ‘swishing’ events don’t only have to involve meeting up with friends, as various public events also take place across Wales throughout the year. Websites such as www.bigwardrobe.com and www.swishing.co.uk have also brought the craze online too which means you can even swap clothes in the comfort of your own home. Out with the old and in with the new has never been easier. Even organiseyour own clothes swapping events on facebook – all you need to do is set up a group and invite your friends (don’t forget to give us an invite if you’re planning your own)!

 

4. Textile banks

If you just want to get rid of your clothes then why not take them to your local textile bank instead of throwing your unwanted garments in the bin? This is an easy way to get rid of your clothes and pass them on to the people who need them the most. Textile banks can be found in many supermarket car parks, making it that much easier to recycle your pre-loved clothing just before you do your weekly shop. Waste Awareness Wales has a recycling bank locator function on its’ website. Visit www.wasteawarenesswales.org.uk and get searching.  Many councils also collect textiles from the kerbside so it’s always worth checking what your local recycling service can offer you.

Top websites to lookout for include:

–      Ebay

–      http://www.gumtree.com

–      http://www.oxfam.org.uk/shop/

–      http://www.bigwardrobe.com/

–      http://www.swishing.co.uk/

–      http://www.preloved.co.uk/

Alternatively, for more information, visit www.wasteawarenesswales.org.uk

Gwyrdd yw’r du newydd

 

Gyda’r gwanwyn ar ein gwarthaf, dyma gyfle gwych i gael llechen lân a meddwl am ffyrdd o arbed ceiniog neu ddwy – bod yn wyrdd a chael cwpwrdd dillad newydd yn y fargen.

Gan gadw hyn mewn cof, rydym wedi casglu cynghorion ‘ailwampio’ a fydd yn siŵr o’ch plesio!

1. Bod yn Greadigol

Mae cael agwedd greadigol yn ffordd dda o wario llai ar eich cwpwrdd dillad ac yn sicrhau eich bod yn wahanol i weddill y dorf. Trwy wnio bow, botymau, brêd neu ryffl ar ddilledyn, gallwch roi bywyd newydd i hen ddillad. Mae’n ddigon hawdd cwtogi sgert hir at ganol y goes neu roi hem ar drowsus hir i’w godi at y pigwrn.

Gallech hyd yn oed ddefnyddio defnydd sy’n weddill i wneud clustogau, lliain bwrdd neu ddilledyn arall os ydych yn teimlo’n fentrus.

2. Chwilota mewn siopau elusen

Mae’r dyddiau pan mai dim ond pan oedd arian yn brin y byddai pobl yn siopa mewn siopau elusen wedi hen fynd yn angof. Dillad vintage a retro yw’r ffasiwn y dyddiau hyn, felly beth yw’r pwynt talu drwy’ch trwyn am replica pan fo’r gwreiddiol ar gael am lai na hanner y pris?

Y peth gorau am siopau elusen yw bod dillad reit unigryw ar gael yno a’ch bod yn rhoi at achos da wrth eu prynu. Wrth roi eich hen ddillad i siop elusen leol, rydych hefyd yn chwynnu drwy’ch cwpwrdd dillad. Y cyngor gorau ar gyfer chwilotwyr siopau elusen yw gofyn i’r rheolwyr beth yw eu trefniadau o ran arddangos eu rhoddion diweddaraf – y cyntaf i’r felin gaiff falu wedi’r cyfan.

3. Cyfnewid di-baid!

Mae’r ymadrodd bod ‘sbwriel i un yn drysor i arall’ yn ddisgrifiad hynod briodol o’r ffasiwn ddiweddaraf i gydio yn nychymyg y genedl. Mae cyfnewid dillad yn sicr yn ffordd heb ei hail o arbed arian, ailgylchu dillad diangen a gweddnewid eich cwpwrdd dillad i gyd ar yr un pryd.

Mae ffeiriau cyfnewid dillad neu swishio yn gyfle i ffrindiau ddod at ei gilydd ond maent hefyd yn cael eu cynnal fel digwyddiadau cyhoeddus ledled Cymru gydol y flwyddyn. Mae gwefannau fel www.bigwardrobe.com a www.swishing.co.uk wedi cyrraedd y rhyngrwyd hefyd, felly gallwch gyfnewid dillad heb orfod gadael cysur eich cartref. Mae cael gwared ar hen bethau a phrynu rhai newydd yn haws nag erioed. Gallwch hyd yn oed drefnu eich noson gyfnewid ar facebook – y cyfan sydd ei angen yw creu grŵp a gwahodd eich ffrindiau (os ydych am fentro cofiwch roi gwahoddiad i ni)!

 

4. Banciau tecstilau

Os ydych am gael gwared ar eich dillad, beth am fynd â nhw i’ch banc tecstilau lleol yn hytrach na’u rhoi yn y bin? Dyma ffordd hawdd o waredu eich dillad a’u trosglwyddo i bobl sydd wir eu hangen. Mae banciau tecstilau ar gael mewn llawer o feysydd parcio’r archfarchnadoedd, ac mae hyn yn ei gwneud yn haws i chi ailgylchu eich hen ffefrynnau cyn gwneud eich siopa wythnosol. Gallwch ddod o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf ar wefan cynllun Craff am Wastraff. Ewch i www.craffamwastraff.org.uk i chwilota am wybodaeth. Mae rhai cynghorau hefyd yn dod o gwmpas i gasglu tecstilau felly mae’n werth gofyn beth sydd ar gael gan eich gwasanaeth ailgylchu lleol.

Dyma wefannau da i’w defnyddio:

–      Ebay

–      www.Gumtree.com

–      www.Oxfam.org.uk/shop

–      www.bigwardrobe.com

–      www.swishing.co.uk

–      www.preloved.co.uk

Neu, os hoffech fwy o wybodaeth ewch i www.craffamwastraff.org.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: