Let’s unearth the wonders of homemade compost: Turn your weeds into wisterias…

The summer’s on its way and you’re planning to transform your garden but you don’t even know where to start.

First thing’s first, you need to clear up the ‘green’ waste which has accumulated since last summer. Luckily for you, you can simply use all your grass cuttings, leaves and twigs and compost them! It’s as simple as that. What’s more is that this green ‘organic’ waste makes nutrient rich compost which is perfect for ensuring your flowers are in full bloom for the  summer.

The reason we’re getting so excited about home composting this week is the fact that it’s International Compost Awareness Week (May 6- May 12).  This week long campaign aims to show people how simple home composting can be and the great results that can be achieved by turning your organic waste into nutrient-rich, homemade compost.

Instead of sending your grass cuttings and prunings to landfill they can be used to create convenient and cost free compost that will enrich borders and vegetable patches, plant up patio containers and act as a soil conditioner to improve your lawn.

So when you look in dismay at the leftover autumn leaves strewn across the garden and wedged into every nook and cranny, twigs and branches blown down during the recent miserable weather and those annoying weeds growing around the borders, there’s no need to bag them up and throw them away. Simply get your hands on a compost bin (or create your own compost heap in a hidden corner of your garden) and compost your garden’s ‘green’ waste to start making your own compost.

Many people don’t realise how simple it is to home compost or just how much of their household waste can actually be composted. As well as autumn leaves, grass and hedge clippings you can also compost vegetable peelings and egg shells, you can put shredded cardboard, tea bags and even the contents of your vacuum cleaner into your compost bin.

Many Local Authorities in Walessell compost bins at a reduced rate for households – some even give them away for free! For further information please contact your local authority or visit www.wasteawarenesswales.org.uk

Here are some great compost and gardening blogs to inspire you:

Composter happens

BBC’s Gardening Blog

Compost Everything

Don’t forget to follow us on Twitter: @wastelesssavemo and Facebook too! There are also some great composting tips on the Waste Awareness Wales website.

Gwireddu gwyrth compost cartref:

Troi chwyn yn wisterias…Mae’r haf ar gerdded, a chi, fel pawb arall yn awyddus i gael trefn ar yr ardd ond heb y syniad cyntaf ble i ddechrau.

Mae angen mynd ati i ddechrau i glirio’r gwastraff ‘gwyrdd’ sydd wedi casglu ers yr haf diwethaf. Wrth lwc, gallwch ddefnyddio toriadau’r lawnt, hen ddail a brigau a’u troi’n gompost! Yn fwy na dim, mae gwastraff gwyrdd ‘organig’ o’r fath yn creu compost sy’n llawn maethynnau ac mae’n ddeunydd perffaith ar gyfer sicrhau sioe arbennig o flodau yn yr haf.

Rydym yn awyddus i rannu’r newyddion am gompostio gyda chi am ei bod hi’n Wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth o Gompost o’r 6ed i’r 12fed o Fai. Nod yr ymgyrch yn ystod yr wythnos yw dangos i bobl pa mor hawdd yw compostio gartref a’r canlyniadau gwych a ddaw yn sgil troi eich gwastraff organig yn gompost cartref, llawn maeth.

Ar ôl torri’r lawnt a thocio’ch planhigion, yn hytrach nag anfon y gwastraff i safle tirlenwi gallwch eu defnyddio i greu compost cyfleus sy’n costio dim i fwydo’ch planhigion a’ch llysiau, i blannu blodau mewn potiau patio ac i wella pridd eich lawnt.

Felly, pan welwch ddail crin yr hydref ymhob twll a chornel o’ch gardd a mân frigau wedi’u chwythu o’r coed yn y stormydd diweddar heb sôn am y chwyn sy’n mynnu ymddangos yn y borderi, does dim angen eu rhoi mewn bag a’u taflu. Y cyfan sydd ei angen yw bin compostio (neu gallwch greu twmpath compostio eich hun mewn cornel gudd) a mynd ati i wneud compost o’r gwastraff ‘gwyrdd’ sydd yn eich gardd.

Mae llawer heb sylweddoli pa mor hawdd yw gwneud compost cartref a faint o wastraff y tŷ sy’n gallu cael ei gompostio. Yn ogystal â dail yr hydref a thoriadau’r lawnt a’r gwrych gallwch hefyd roi plicion llysiau a phlisgyn wyau, cardbord wedi’i rwygo, bagiau te a hyd yn oed gynhwysion eich sugnydd llwch yn y bin compost.

Mae llawer o Awdurdodau Lleol Cymru’n gwerthu biniau compost i gartrefi am bris gostyngol – a rhai hyd yn oed yn eu rhoi am ddim! I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu ewch i www.craffamwastraff.org.uk

Dyma gyfeiriadau blog ar gyfer garddio a chompostio i’ch ysbrydoli:

Composter happens

BBC’s Gardening Blog

Compost Everything

Cofiwch ddilyn ein safle Trydar: @wastelesssavemo a Facebook hefyd! Mae rhai syniadau ardderchog ar gyfer compostio ar wefan Cynllun Craff am Wastraff hefyd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: