Top tips for a waste free Big Jubilee Lunch

 

This weekend will see people across the UK celebrate one of the most memorable Royal occasions to happen in our lifetime. Thousands of us will decorate our streets with bunting and line our pavements with trestle tables for some traditional, old-fashioned community fun with the nationwide initiative, The Big Jubilee Lunch.

This great initiative by the Eden Project aims to get as many people across the whole of the UK together to have lunch with their neighbours in a simple act of community friendship and fun and this year it plays an official role within the nationwide (and worldwide) Jubilee celebrations.

As we all head out to the streets for food, drink and fun, it is also important to think of ways to reduce your waste, use up the food you may already have in your cupboards and recycle any leftovers when the celebrations come to an end. With this in mind, we’ve pulled together some top tips for you to give you a help in hand when pulling together your Big Jubilee Lunch extravaganza:

 • It’s surprising how many tasty dishes can be made from ingredients we already have in our cupboards and fridges. In fact, every day we throw away food that is perfect for summer al fresco dining: including around 5 million potatoes, nearly three million tomatoes, and one million slices of ham. Get everyone to check their cupboards and fridges (and make a list) before making that special Big Jubilee Lunch shopping trip this year – you might just save pounds on the cost of food, leaving more money for the extras like bunting!
 • Try to estimate how many people will be coming and only buy for that amount to avoid throwing food away. Love Food Hate Waste’s perfect portion planner can help.
 • Fruit juice, smoothies and yoghurts can be frozen into ice-lolly moulds, perfect for keeping the children entertained.
 • Why not chop up some spare veg from your salad drawer into little crudités for dunking into hummus or your favourite dip?
 • Put frozen, previously cooked, sausages and cold meats straight into your picnic bag early in the morning. They should be defrosted by the time you reach your picnic spot, but still be nice and chilled.
 • Spare lemons squeezed, combined with sugar and sparkling spring water make refreshing lemonade. Alternatively, sliced lemons can be stored in an airtight container in the freezer to use as refreshing fruity ice-cubes in cold drinks – try frozen grapes as an alternative ice cube!
 • Use up old pieces of material you have lying around, such as cushion covers, old sheets, curtains and so on to create some homemade, vintage looking bunting.
 • Find the most flamboyant outfits in your wardrobe and instead of throwing them out, put them in a fancy dress box for local children to play with as the celebrations begin.
 • Use chalk you may have lying around the house to decorate the pavements – they won’t stain and will wash off with the rain.

For more tips on how to create the perfect Big Jubilee Lunch, please visit the official website, www.thebiglunch.com and for more foodie tips on creating some impressive dishes to impress your neighbours, visit Love Food Hate Waste.

 

Cyngor ar wneud Cinio Jiwbilî Mawr heb unrhyw wastraff

 

Y penwythnos hwn bydd pobl ledled y DU yn dathlu un o ddigwyddiadau Brenhinol mwyaf cofiadwy ein hoes. Bydd miloedd ohonom yn addurno’r strydoedd â bynting ac yn gosod byrddau trestl ar y palmant ar gyfer ychydig o hwyl gymunedol draddodiadol, hen ffasiwn fel rhan o fenter genedlaethol Y Cinio Jiwbilî Mawr.

Nod y fenter ardderchog hon o dan arweiniad yr Eden Project yw dod â chymaint o bobl â phosibl ynghyd ledled y DU unwaith y flwyddyn i rannu cinio ac ychydig o gymdeithasu cyfeillgar, llawn hwyl gyda’u cymdogion. Eleni mae’n cyflawni rôl swyddogol yn sgil dathliadau cenedlaethol (a rhyngwladol) y Jiwbilî.

Yn ogystal â mwynhau’r holl fwyd, diod a hwyl ar y strydoedd, mae’n bwysig meddwl am sut i leihau’ch gwastraff, defnyddio’r bwyd sydd gennych yn barod yn y cwpwrdd ac ailgylchu unrhyw fwyd sy’n weddill pan ddaw’r dathliadau i ben. I’ch helpu i wneud hyn, dyma ychydig o gyngor ar sut i baratoi’ch Cinio Jiwbilî Mawr:

 

 • Mae’n syndod faint o seigiau blasus y gallwn eu gwneud o gynhwysion sydd gennym yn barod yn y cwpwrdd a’r oergell. Y gwir amdani yw ein bod yn taflu bwyd bob dydd fyddai’n berffaith ar gyfer pryd bwyd al fresco yn yr haf: er enghraifft, tua 5 miliwn o datws, bron tair miliwn o domatos, a miliwn o dafelli ham. Gofynnwch i bawb edrych drwy bob cwpwrdd ac oergell (a gwneud rhestr) cyn mynd i siopa’n arbennig ar gyfer y Cinio Jiwbilî Mawr eleni – efallai y llwyddwch i arbed punnoedd, gan adael mwy o arian i brynu pethau ychwanegol fel bynting!

 

 • Ceisiwch gyfrif faint sy’n debygol o ddod i’r parti a dim ond prynu ar gyfer nifer pendant, er mwyn osgoi gorfod taflu bwyd. Gall yr adran pennu dognau cywir ar wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff eich helpu.

 

 • Gallwch rewi sudd ffrwythau, smwddis ac iogwrt mewn offer gwneud lolipop – sy’n boblogaidd iawn gyda’r plant.

 

 • Beth am dorri ychydig o lysiau sbâr o’ch drôr salad yn ddarnau addas i’w gweini gyda dip neu hwmws?

 

 • Rhowch gigoedd oer, selsig wedi’u rhewi sydd wedi’u coginio ymlaen llaw yn syth i mewn i’ch bag picnic yn gynnar yn y bore. Dylent fod wedi dadmer erbyn i chi gyrraedd eich lle picnic, ond yn dal i fod yn ffres ac oer.

 

 • Os oes gennych ffrwythau lemon dros ben, ychwanegwch nhw gyda digon o siwgr at ddŵr pefriog i wneud lemonêd ffres. Fel arall, gallwch storio lemon wedi’i dafellu mewn bocs aerglos yn y rhewgell i’w ddefnyddio fel ciwbiau iâ mewn diodydd oer – neu beth am rawnwin wedi’u rhewi hefyd!

 

 • Defnyddiwch hen ddarnau o ddefnydd fel gorchuddion clustogau, hen gynfasau, llenni ac ati i wneud eich bynting hen ffasiwn eich hun.

 

 • Chwiliwch yn eich cwpwrdd dillad am wisgoedd llachar, ac yn hytrach na’u taflu, rhowch nhw mewn bocs gwisg ffansi fel y gall plant lleol eu defnyddio yn ystod y dathliadau.

 

 • Defnyddiwch sialc i addurno’r palmantau – ni fydd yn staenio a bydd y glaw yn ei olchi i ffwrdd.

 

I gael mwy o gyngor ar sut i wneud y Cinio Jiwbilî Mawr perffaith, ewch i’r wefan swyddogol, www.thebiglunch.com ac i gael mwy o gyngor ar sut i wneud seigiau blasus a fydd yn tynnu dŵr i ddannedd eich cymdogion, ewch i’r wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: