Hot BBQ Tips

The days are getting longer, the sunny days have arrived and we’re suddenly inspired to don our aprons and tongs to host the perfect barbeque.

Figures show that we spend around £35 on food and drink for a barbeque – up from £19 just five years ago*. So if a quiet day in the garden doesn’t seem so appealing now – knowing the cost of it – we’ve decided to share some top money saving tips with you designed to make your food last longer!

One of the best things about holding a barbeque is that it gives you the perfect opportunity to invite your friends and family around for some food and drink. Although this can pose some problems- the more people you invite the more you need to think about how much food to cook.

However, you needn’t fret any longer, as Love Food Hate Waste has come to the rescue with its brilliant Everyday Perfect Portions planner. This will help you calculate how much of each food type to prepare based on how many adults and how many children you’re cooking for. There’s also a Party Food Portion Planner which makes recipe suggestions based on how many people you’ve invited and how many hours the party is going on for.

If you do end up preparing too much food it’s not the end of the world as there are plenty of exciting ways to use up your leftovers instead of letting them go to waste.

  • Any leftover cooked meat can be kept in the fridge for up to two days.
  • Leftover burgers make an easy and delicious lunch for the following day served with a dollop of dip, crusty bread roll and salad.
  • Cold sausages are a tasty lunchbox treat, or alternatively they can be chopped and added to an omelette or Spanish tortilla.
  • Wrap up and store any leftovers in the freezer for the next time you decided to hold a barbeque.

Let’s not forget, no barbeque is complete without a lovely selection of vegetables and salads to accompany the meat. So for any veg which is past its best, such as courgette, aubergines and peppers, try brushing them with olive oil and chargrilling until soft – they’ll make a lovely veggie accompaniment. If salad is looking tired and wilted put it in a bowl of water with a couple of ice-cubes to get it nice and crisp again, and if you’ve got any small fruits such as grapes or blueberries put them in the freezer the morning of the barbeque. They make exotic ice cubes for cold drinks, and you can do the same with slices of lemon or lime.”

For more creative ideas for making the most of your barbeque visit http://www.lovefoodhatewaste.com

* With thanks to the National BBQ Association and Mintel for these facts

Barbeciws bendigedig

 

Mae’r dyddiau’n ymestyn, y tywydd braf wedi cyrraedd ac yn sydyn, rydym am afael mewn ffedog a fforc a chynnal y barbeciw perffaith.

Dengys y ffigurau ein bod yn gwario tua £35 ar fwy a diod ar gyfer barbeciw – dim ond £19 oedden ni’n ei wario bum mlynedd yn ôl*. Felly, os nad yw diwrnod tawel yn yr ardd i’w weld mor ddeniadol nawr – o wybod y gost – rydym wedi penderfynu rhannu ambell syniad gyda chi i arbed arian a fydd yn gwneud i’ch bwyd fynd yn bellach!

Un o’r pethau gorau am gynnal barbeciw yw ei fod yn gyfle perffaith i wahodd eich ffrindiau a’ch teulu draw am lymaid a thipyn o wledd. Ond gall hyn fod yn broblem – po fwyaf o bobl y byddwch chi’n eu gwahodd, mwya’n byd y bydd angen i chi ystyried faint o fwyd i’w goginio.

Ond, na phoener, gan fod Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff wedi dod i’r adwy gyda’i gynllunydd Dognau Perffaith bob dydd gwych. Bydd yn eich helpu i gyfrifo faint o’r gwahanol fathau o fwyd sydd angen eu paratoi, yn ôl faint o oedolion a faint o blant rydych chi’n coginio ar eu cyfer. Mae yna dudalen i’ch helpu i Gynllunio Dognau Bwyd Parti hefyd sy’n awgrymu am ryseitiau ar sail sawl person rydych chi wedi’i wahodd a pha mor hir fydd y parti’n para.

Os byddwch chi’n paratoi gormod o fwyd, nid yw’n ddiwedd y bydd gan fod yna ddigonedd o ffyrdd cyffrous i ddefnyddio bwydydd dros ben yn lle’u gwastraffu.

  • Gellir cadw unrhyw gig wedi’i goginio sydd dros ben yn yr oergell am hyd at ddau ddiwrnod.
  • Mae byrgers dros ben yn gwneud cinio hawdd a blasus y diwrnod canlynol wedi’u gweini gyda llwyaid o ddip, rhôl fara gras a salad.
  • Mae selsig oer yn flasus tu hwnt mewn bocs bwyd, neu gellir eu torri a’u hychwanegu at omled neu dortilla Sbaenaidd.
  • Lapiwch a storiwch unrhyw fwyd dros ben yn y rhewgell ar gyfer y tro nesaf y byddwch chi’n penderfynu cynnal barbeciw.

Cofiwch, nid yw barbeciw’n werth chweil heb ddewis blasus o lysiau a saladau i’w gweini gyda’r cig. Felly, os oes unrhyw lysiau goraeddfed gennych, fel courgette, planhigyn wy a phupurau, defnyddiwch frwsh i’w gorchuddio ag olew olewydd a’u coginio ar y barbeciw tan iddynt fod yn feddal – byddan nhw’n gwneud ychwanegiad llysieuol blasus iawn. Os yw’r salad yn edrych yn sych ac yn llipa, rhowch ef mewn bowlen o ddŵr gydag ychydig o giwbiau o ia er mwyn ei adfywio, ac os oes gennych chi unrhyw ffrwythau bach, fel grawnwin neu lys, rhowch nhw yn y rhewgell ar fore’r barbeciw. Maen nhw’n gwneud ciwbiau ia egsotig i ddiodydd oer, a gallwch wneud yr un peth gyda sleisys o lemwn neu leim.”

I gael mwy o syniadau creadigol i wneud y gorau o’ch barbeciw, ewch i http://www.hoffibwydcasáugwastraff.com

* Gyda diolch i’r National BBQ Association a Mintel am y ffeithiau hyn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: